Efectul capacității portante a terenului de fundare asupra volumului și costului barajelor de greutate folosite la corectarea torenților

Autori

  • Ioan Ciornei Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2018.004

Cuvinte cheie:

corectarea torenților, analiză baraj gravitațional, capacitate portantă, roca de fundare, proprietățile portante ale terenului, estimarea costurilor

Rezumat

În lucrare se analizează influența capacității portante a terenului de fundare asupra volumului unor baraje. În cadrul unui model teoretic se analizează 125 de baraje rezultate prin combinarea a cinci categorii de înălțimi utile cu cinci categorii de sarcini in deversor și amplasate pe cinci categorii de terenuri de fundație la care se cunoaște capacitatea portantă

S-a optat pentru barajele des utilizate în practică care au fundație evazată spre amonte și sunt executate din beton. La dimensionarea zonei deversate s-a luat în calcul schema de sarcini cea mai defavorabilă și coeficienții de siguranță impuși prin normative pentru clasa IV de importanță și sarcini de bază + speciale.

Pentru realizarea unui optim economic este necesar să se minimizeze costul fiecărei lucrări ceea se transpune într-o funcție obiectiv care urmărește minimizarea volumului barajului implicit la minimizarea ariei secțiunii sale.  Condițiile de stabilitate exterioare și interioare au devenit în cadrul dimensionării criterii obligatorii la realizarea funcției obiectiv.

Cele 125 baraje s-au dimensionat cu ajutorul unui tabel de calcul construit in utilitarul Microsoft Excel iar minimizarea secțiunii s-a realizat cu ajutorul instrumentului Solver  S-a demonstrat că aria secțiunii și implicit volumul unei fâșii de baraj cu lățime de 1 m crește pe măsură ce capacitatea portantă terenului de fundare. Aceste volume cresc odată cu înălţimea utilă a lucrării și sarcina deversorului. Rezultatele obținute demonstrează că indicatorul investiție specifică (determinat ca raport între costul lucrărilor propuse și lungimea consolidată)  este influențat și de natura terenului de fundare, iar utilizarea lui pentru compararea unor proiecte - amplasate în condiții diferite,  cel puțin în cazul barajelor, nu este recomandată.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Adorjani, A., Davidescu, Ș. and Gancz, C., 2008. Combaterea eroziunii solului şi amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale în patrimoniul silvic al României., Silvologie. Vol. VI. Amenajarea bazinelor hidrografice torențiale. Noi concepții și perspective. Editura Acade¬miei Române, București, pp. 169-192.

Anonymous, 1995. Normativ pentru proiectarea lucrărilor de amenajarea a bazinelor hidrografice torențiale, Volmul II. ICAS București, 255+224 p.

Băloiu, V., 1967. Combaterea eroziunii solului și regularizarea cursurilor de apă. Editura Didactică și Pedagogică, București, 450 p.

Carladous, S., Tacnet, J.-M., Eckert, N., Curt, C., Batton-Hubert, M., 2014. Vers une analyse intégrée de l'efficacité des ouvrages de protection contre les risques naturels en montagne, 8èmes Journées Fiabilité des Matériaux et des Structures. https://doi.org/10.4267/2042/56108

Clinciu, I., 2001. Corectarea torenţilor - curs universitar. Ediţia a II-a. Reprografia Universităţii Transilvania din Braşov, Braşov, 248 p. Clinciu, I., Lazăr, N., 1999. Bazele amenajării torenților. Editura Lux Libris, Brașov, 208 p.

Gaspar, R., Anghel, T., Oprea, V., Petrișor, T., 1973. Baraje cu fundație evazată pentru corectarea torenților. Editura Ceres, București.

Gaşpar, R., 1962. Baraj cu fundaţie evazată pentru corectarea torenţilor. Revista pădurilor 77(9): 537-543.

Grudnicki, F., 1996. Corectarea torenților, vol. II. Tipografia Universității "Ștefan cel Mare", Suceava, 259 p.

Grudnicki, F., 1997. Baraje de greutate cu profile optime pentru corectarea toreților. Analele Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava - Secţiunea Silvicultură, III: 41-45.

Guvernul României, 2008. Hotărâre nr. 28/2008 din 09 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții. Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Guvernul României, 2016. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016.

Horodnic, S.A., 2016. Analiza statistică a proceselor tehnologice. Editura Universităţii "Ştefan cel Mare, Suceava, 110 p.

Hübl, J., Holub, M., Suda, J., 2005. Structural mitigation measures, 3rd Probabilistic Workshop: Technical Systems+ Natural Hazards, edited by: Bergmeister, K., Rickenmann, D., Strauss, A., Wieshofer, S., Curbach, M., and Proske, D., Universität für Bodenkultur, Department für Bautechnik und Naturgefahren, pp. 115-126.

Mazzorana, B., Fuchs, S., 2010. A conceptual planning tool for hazard and risk management. Internationales Symposion Interpraevent in the Pacific Rim. In: Chen, S.-C. (ed.),: Internationale Forschungsgesellschaft Interpraevent, Klagenfurt, pp. 828-837.

Mizuyama, T., 1993. Structural and non-structural debris-flow countermeasures. Hydraulic Engineering, ASCE, pp. 1914-1919.

Munteanu, S., 1967. Evoluţia concepţiilor şi metodelor de dimensionare statică a barajelor masive de greutate folosite în corectarea torenţilor din România. Revista pădurilor 82(8): 414-423.

Munteanu, S., Apostol, A., 1953a. Contribuţii la dimensionarea barajelor mici de greutate Revista pădurilor LXVIII(6): 11-18.

Munteanu, S., Apostol, A., 1953b. Contribuţii la studiul economiilor de materiale la barajele mici de greutate din beton şi zidărie cu mortar folosite la corecţia torenţilor. Revista pădurilor LXVIII(9): 11-17.

Munteanu, S., Gaşpar, R., Clinciu, I., 1983. Contribuţii la stabilirea unui profil unic de referinţă pentru studii comparative econmice, statice şi energetice la barajele folosite în amenajarea torenţilor. Revista pădurilor 98(2): 88-93.

Munteanu, S.A., 1970. Contribuții la optimizarea barajelor de greutate folosite în corectarea torenților din România. Teză de doctorat, I.P. Brașov, Brașov.

Munteanu, S.A., Apostol, A., Mecotă, T., 1958. Preocupări noi pentru reducerea volumului de zidărie la barajele mici de greutate folosite la corectarea torenților. Revista pădurilor LXVIII(9): 540-543.

Munteanu, S.A. et al., 1993. Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale prin lucrări silvice şi hidrotehnice. Volumul II Amenajarea rețelei hidrografice torentiale și fectele lucrarilor de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale, Vol. II: Amenajarea rețelei hidrografice torențiale și efectele lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale. Editura Academiei Române, București, 311 p.

NP112-2014, 2014. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă. In: O.M.T.C.T.n. 2.352/24.11.2014. M.Of., p I, nr. 935bis/22.12.2014.

Piton, G. et al., 2017. Why do we build check dams in Alpine streams? An historical perspective from the French experience. Earth Surface Processes and Landforms 42(1): 91-108. https://doi.org/10.1002/esp.3967

Pogány, A., 2008. Unele aspecte privind asigurarea calităţii lucrărilor hidrotehnice. Buletinul AGIR 1-2: 175- 178.

Popovici, N., Pricop, A., 1981. Îndrumător pentru dimen¬sionarea lucrărilor de pe rețeaua torențială. Institutul Politehnic Iași, Faculatatea de Hidrotehnică, 233 p.

Pricop, A., 1999. Contribuții la optimizarea lucrărilor transversale din rețeaua de scurgere torențială. Teză de doctorat, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași.

Support.office.com, 2018. Definirea și rezolvarea unei probleme cu ajutorul Rezolvitorului. Web: https://support. office.com/ro-ro/article/definirea-%C8%99i-rezolvarea-unei-probleme-cu-ajutorul-rezolvitoru¬lui-5d1a388f-079d-43ac-a7eb-f63e45925040. Accesat: 04.2018.

Tacnet, J.-M., Rey, B., Curt, C., Richard, D., 2011. Effica¬cité des ouvrages de correction torrentielle Indicateurs basés sur la sûreté de fonctionnement, XXIXème Rencontres Universitaires de Génie Civil, Tlemcen.

Tacnet, J., Garin, L., Cheruy, O., 2000. Calcul global des barrages de correction torrentielle-Prise en compte des interactions sol/structure, Colloque International Interpraevent 2000, pp. 295-306.

Tamaș, Ş., 1983. Optimizări in silvicultură şi exploatări forestiere. Ed. Ceres, Bucureşti.

Treich, N., 2005. L'analyse coût-bénéfice de la prévention des risques. LERNA-INRA, Université de Toulouse.

Zarojanu, D., 2001. Optimizarea dimensionarii zidurilor de sprijin de greutate. Anale I.C.A.S. 44(1): 96-9.

Zlatić, M., Todosijević, M., Momirović, N., 2015. Economic justification of investment in defense against torrential floods on the example of the Ljuboviđa River. Glasnik Šumarskog fakulteta 112: 121-133. https://doi.org/10.2298/GSF1512121Z

Descărcări

Fișiere adiționale

Publicat

2018-07-15

Cum cităm

Ciornei, I. (2018). Efectul capacității portante a terenului de fundare asupra volumului și costului barajelor de greutate folosite la corectarea torenților. Bucovina Forestieră, 18(1), 35-48. https://doi.org/10.4316/bf.2018.004

Număr

Secțiune

Articole de cercetare