(1)
Ichim, R. Ing. Teodosie Botezat. Bucov. For. 2022, 2, 75.