Instrucțiuni pentru autori

Share on Facebook0Email this to someonePrint this pageTweet about this on Twitter

Instrucțiuni .PDF | Scrisoare de înaintare

_Instructiuni_Revista „Bucovina Forestieră” publică articole de cercetare, note de cercetare (rezultate preliminare ale unor cercetări), sinteze, comentarii, restituiri (lucrări valoroase publicate anterior) şi aspecte referitoare la activitatea de profil forestier din ţară şi din străinătate, note aniversare, necroloage, recenzii. Autorii vor menţiona, la trimiterea manuscriselor, rubrica în care consideră că se încadrează lucrarea respectivă. 

Lucrările trimise spre publicare trebuie să fie originale şi să nu fi fost publicate sau trimise spre publicare altor reviste. Fiecare manuscris va fi însoţit de o „Scrisoare de înaintare„. În vederea publicării, articolele vor fi trimise spre analiză şi avizare unor membri de specialitate din consiliul editorial al revistei, alcătuit din personalităţi ale vieţii ştiinţifice forestiere.

Revista exercită un control permanent al calității, existând reguli de publicare a manuscriselor (de ex. toate manuscrisele sunt scanate electronic pentru identificarea plagiatului), categoriile de articole care se pretează fiind evaluate (peer-review) de membri ai Consiliului Editorial sau alți specialiști în domeniu. După finalizarea procedurii de revizuire, lucrările sunt publicate online (HTML şi .PDF).

Pentru autori nu există niciun cost legat de publicarea articolelor, fie online, fie în format tipărit, acestea fiind suportate de consorțiul care editează revista „Bucovina Forestieră”.

Pentru toate articolele și materialele publicate autorul (autorii) dețin Copyright-ul. Acestea pot fi utilizate și distribuite de către oricine cu condiția citării lucrării originale, în concordanță cu prevederile licenței Creative Commons Attribution (CC BY). Opiniile exprimate în articole aparţin în întregime autorilor.

Articolele de cercetare și sintezele

Articolele de  cercetare prezintă rezultatele finale (articolele de cercetare propriu-zise) sau preliminare (notele de cercetare) ale unor cercetări ştiinţifice originale precum şi lucrările care prezintă în mod sintetic şi critic stadiul cunoştinţelor şi direcţiile în care ar trebui dezvoltate cercetările într-un anumit domeniu. În mod obligatoriu, manuscrisele trimise spre publicare la categoria Articole de cercetare vor include: titlul, textul separat în Introducere, Material şi metodă, Rezultate, Discuţii, Concluzii, bibliografie, rezumat în limba engleză (Abstract) şi 3-7 cuvinte cheie (Key words).

Sintezele se vor structura în raport cu aspectele ce sunt studiate în domeniul abordat, dar vor include, obligatoriu, capitolele Introducere, Concluzii şi perspective, precum și bibliografia și rezumatul în limba engleză.

Cerinţe

Titlul trebuie să fie clar, sugestiv şi concis, evitându-se formulările dintr-un singur cuvânt, cele ambigue, cele prea lungi. Modul de prezentare a titlului și autorilor este detaliat în capitolul de REDACTARE de mai jos.

Introducere. Include contextul general în care se încadrează problema studiată, gradul de rezolvare a problemei în ţară şi străinătate şi un paragraf final în care sunt specificate obiectivele lucrării trimise spre publicare.

Material şi metodă. Se vor prezenta toate informaţiile cu privire la locul cercetărilor, materialele şi metodele de lucru folosite, astfel încât oricine doreşte să poată reface întocmai cercetările respective. În cazul în care în lucrare sunt prezentate diferite aspecte de cercetare, care au necesitat materiale şi metode de cercetare diferite, informaţiile respective se vor preciza pentru fiecare aspect în parte, însă în cadrul capitolului de materiale şi metode de cercetare şi nu la capitolul de rezultate. Un paragraf va fi dedicat modului de prelucrare a datelor (procedee statistice folosite), iar la finalul capitolului se vor specifica aplicaţiile software utilizate.

Rezultate. Se vor prezenta, de preferinţă în tablele, grafice şi/sau fotografii, rezultatele observaţiilor sau experimentelor. În text se vor da toate informaţiile necesare pentru înţelegerea deplină a tabelelelor şi figurilor. Acest capitol nu include referiri la lucrări similare, ci se prezintă doar cele proprii. Aceste comparaţii sunt rezervate capitolului Discuţii.

Discuţie. Obligatoriu, discuţiile vor fi separate de capitolul “Rezultate”. Rezultatele prezentate se vor analiza comparativ (în măsura în care este posibil) cu cele publicate în alte lucrări din ţară sau străinătate, evidenţiindu-se similarităţile şi deosebirile faţă de acestea, precum şi cauzele care determină eventualele deosebiri. În acest capitol nu se admit decât în mod excepţional tabele sau figuri, însă se pot face referiri la tabelele şi figurile din capitolul de rezultate. În urma acestei analize critice, se vor preciza concluziile ce rezultă din cercetările prezentate în lucrare.

Dacă este cazul, după capitolul de discuţii şi concluzii se poate include un capitol de Mulţumiri, în care să se menţioneze persoanele sau instituţiile care au facilitat, în vreun fel, efectuarea cercetărilor prezentate sau programul de cercetare în cadrul căruia s-au desfăşurat cercetările.

Citările şi bibliografia. Citările din text vor fi de tipul: (Ionescu 1998), (Ionescu 1998a, b), (Ionescu şi Vasilescu 1998), (Ionescu 1998; Vasilescu 1998), (Ionescu 1996, 1997, 1998, Vasilescu 1998), având grijă ca atunci când referinţele fac trimitere la mai multe publicaţii, acestea să fie aranjate în ordine alfabetică, după numele autorilor atunci când sunt publicate în acelaşi an (Avram 1970, Bunescu 1970), respectiv în ordine cronologică atunci când sunt publicate în ani diferiţi (Ionescu 1975, Vasilescu 1999). În cazul lucrărilor care au trei sau mai mulţi autori, se va menţiona primul autor, urmat de „et al.”, după exemplul: (Ionescu et al. 1998). Dacă autorul unei lucrări nu este cunoscut, în locul numelui – pentru identificarea în text a lucrării citate – se va utiliza termenul „Anonymous”.

Toate lucrările citate în text trebuie să fie prezente şi în bibliografie. Nu se vor include la bibliografie lucrări care nu se regăsesc citate în text, autorii având grijă să existe deplină concordanţă între referinţele din text şi cele din lista bibliografică. La ficare referinţă bibliografică va fi trecut şi numărul paginilor, astfel: paginile între care se găsesc articolele pentru publicaţii sau numărul total de pagini, în cazul cărţilor.

Exemple referitoare la modul de formatare a referințelor bibliografice sunt prezentate mai jos. Titlurile articolelor sunt citate în limba în care au fost scrise.

Ionescu A. , 2014. Titlul articolului. Volumul (număr): pagini [de exemplu 10(1) : 100-110] .
Ionescu A., Vasilescu B. , 2014. Titlul articolului. Volumul (număr): pagini [de exemplu 10(1) : 100-110] .
Ionescu A., Vasilescu B. , 2014. Titlul cărții. Editură, oraş, număr total de pagini [de exemplu 150 p .]
Ionescu A., 2000. Titlul capitolului într-o carte editată. În: Vasilescu B. (ed.), Titlul cărții. Editură, oraş, pagini [de exemplu pp. 80-89].
Ionescu A. , 2000. Titlul lucrării publicate în cadrul unei conferinţe ştiinţifice . În: Vasilescu B. (ed.), Titlul conferinței, perioada , locul de desfăşurare. Editura, oraş, pagini [de exemplu pp. 70-79].

Rezumatul în limba engleză. Se acceptă doar rezumate redactate în limba engleză. Acesta trebuie să fie concis şi, totodată, să ofere suficientă informaţie chiar şi unui cititor care nu este expert în domeniu. Mărimea sa nu trebuie să depăşească 300 de cuvinte. Referinţele la literatură sau trimiterile la tabele şi figuri din lucrare nu sunt permise. Rezumatul va fi urmat de 3-7 cuvinte cheie, de asemenea în limba engleză.

În cuprinsul lucrării, titlurile subcapitolelor vor fi precedate şi urmate de câte un rând liber, fiind acceptate doar două nivele de divizare (după modelul 1, 1.1, 1.1.1).

Comentarii

În această rubrică sunt incluse lucrările în care se dezbat probleme de actualitate de ordin tehnic, ştiinţific, organizatoric, politic, legislativ etc. din domeniul forestier, dar care nu au caracter de articol de cercetare. Sunt acceptate doar comentariile bazate pe analize pertinente, vizând fenomene, procese, activităţi şi nu persoane. Se recomandă prezența unui paragraf introductiv în care să se anunțe și scopul lucării, precum și a unui final de concluzii/perspective.

Restituiri

Rubrica „Restituiri” îşi propune (re)editarea unor lucrări aparţinând unor înaintaţi din silvicultura noastră care, prin problemele pe care le tratează, sunt de actua-litate. Aici sunt incluse lucrările cu privire la pro-blemele silviculturii dinainte de 1948, cele cu caracter istoriografic, precum şi cele nepublicate sau care au apărut într-un tiraj redus.

Cronică

Revista publică şi relatări de la manifestări tehnico-ştiinţifice desfăşurate în ţară şi în străinătate, note aniversare şi necroloage. De asemenea, la „Informaţii” se doreşte publicarea unor informaţii de interes, referitoare la viaţa forestieră.

Recenzii

Sunt publicate scurte prezentări ale unor lucrări de specialitate din ţară sau străinătate. Acestea trebuie să cuprindă, obligatoriu, autorul (autorii), anul apariţiei lucrării, titlul original împreună cu traducerea în limba română, editura, locul apariţiei şi numărul de pagini (în cazul cărţilor) sau titlul publicaţiei, numărul şi paginile curente în cazul articolelor, precum şi numărul de tabele, figuri şi referinţe bibliografice. Prezentarea propriu-zisă a lucrării trebuie să fie succintă, însă să surprindă aspectele esenţiale tratate și să beneficieze de comparații cu lucrări similare, inclusiv cu sublinierea plususilor și minusurilor.

REDACTAREA MANUSCRSISULUI

Redactarea se va face în Microsoft Word sau un program compatibil, cu font Arial, mărime 11, cu o distanţa între rânduri de 1.5. Liniile vor fi numerotate de la 1 la numărul maxim, incluzând tabelele şi figurile.

Pe prima pagină a manuscrisului se va trece titlul lucării, sub care se va trece autorul (autorii). Afilierile/instituțiile de care aparține vor fi marcate sub rândul-autor. În cazul mai multor afilieri, acestea vor fi asociate fiecărui autor printr-un exponent numeric (1, 2 …), în ordinea enunțării acestora. Autorul corespondent va fi menționat cu * și va fi indicată o adresă de email.

În cuprinsul articolului, caracterele italice vor fi folosite numai pentru denumirile ştiinţifice ale speciilor, precum şi pentru literele din relaţiile matematice. Denumirile populare ale plantelor, animalelor şi microorganismelor vor fi completate, la prima menţionare în text, de denumirea ştiinţifică însoţită de numele autorului (ex. Abies alba Mill.).

Ecuaţiile vor fi scrise clar, având grijă mai ales în cazul indicilor, exponenţilor şi al posibilelor confuzii: zero (0) – literă (o) şi unu (1) – literă (l). Numerotarea se va face consecutiv, în paranteze, în partea dreaptă. Simbolurile utilizate şi orice altă prescurtare vor fi explicate acolo unde apar pentru prima dată în lucrare. Unităţile de măsură utilizate vor fi cele din sistemul internaţional.

Figurile și tabelele sunt incluse la finalul lucării, fiecare figură și tabel pe o pagină separată.

Figurile vor fi trimise obligatoriu şi ca fişier separat, într-un format uzual (.tif, .jpg, .png etc.) sau programul în care au fost realizate (de ex. fișierul Excel). În format vectorial, pot fi transmise și ca fișier .pdf. Imaginile scanate vor avea o rezoluţie de cel puţin 600 dpi.

Tabelele de mărime prea mare nu sunt indicate, fiind dificil de inserat în mod corespunzător în text. Orice explicaţie, esenţială pentru o mai bună înţelegere, va fi dată sub formă de notă, dedesubtul tabelului. Tabelele şi figurile (grafice, imagini) se vor insera în text numai după locul în care au fost citate. În cazul figurilor, titlul va fi aşezat dedesubt.