Despre Taxonomia UE și principiul DNSH - „Do No Significant Harm”

Autori

  • Ioan Ciornei Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2022.020

Cuvinte cheie:

finanțare, taxonomia europeană, DNSH, corectarea torenților, dezvoltare sustenabilă

Rezumat

Această lucrare își propune să explice conceptele cheie ale Taxonomiei UE și să ofere informațiile de bază care să permită înțelegerea taxonomiei UE, a relevanței, obiectivelor principale, implicațiilor, a activităților eligibile, a criteriilor de eligibilitate și a perspectivelor de dezvoltare ulterioară.

Taxonomia europeană se va dovedi esențială în contextul "Green Deal" al Comisiei, care intenționează să promoveze investiții durabile până în 2030, ca parte a tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Însoțită de instrumente adecvate de reglementare și de politică economică, taxonomia poate juca un rol major în accelerarea trecerii către activități economice durabile. Deși reglementarea va induce costuri inițiale pe termen scurt, pentru companiile expuse la Directiva privind raportarea nefinanciară - NFRD și pentru participanții de pe piața financiară expuși la Regulamentul privind comunicarea informațiilor în domeniul finanțării durabile (SFDR), se crede că, în cele din urmă, va sprijini în mod eficient tranziția către un nivel mai scăzut de poluare, cu emisii mai reduse de carbon, mobilizând industria financiară

Ca parte a mecanismului / planului său de redresare și de reziliență, Comisia Europeană s-a angajat să finanțeze numai proiecte care nu aduc prejudicii semnificative mediului. De aceea, orice proiect trebuie să respecte principiul DNSH – ”a nu prejudicia in mod semnificativ” ("Do No Significant Harm"). Deși pentru unele proiecte se presupune în mod clar că măsura nu va produce un efect dăunător semnificativ în ceea ce privește niciun obiectiv de mediu, trebuie totuși efectuată o evaluare generală DNSH și trebuie să se precizeze pentru fiecare obiectiv de mediu că nu se va produce niciun prejudiciu semnificativ. O astfel de analiza se face in studiile de fezabilitate pentru cele 19 obiective din cadrul proiectului ”Lucrări de corectarea torenților pentru reducerea riscurilor generate de viituri torențiale în bazinetele amplasate în fondul forestier național administrat de Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA pe raza județelor Bacău, Buzău, Suceava, Neamț, Hunedoara, Prahova, Vâlcea, Vrancea,  propus de RNP Romsilva, in cadrul PNRR.

In lucrare se sintetizează pașii ce trebuie făcuți pentru identificarea activităților eligibile pentru taxonomia UE, a activităților cu contribuție esențială la obiectivele de mediu din domeniul climei și pentru analiza DNSD  a celorlalte obiective.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Referințe

Brühl V., 2021. Green Finance in Europe–Strategy, Regulation and Instruments. Center for Financial Studies Working Paper (657), https://www.intereconomics.eu/contents/year/2021/number/6/article/green-finance-in-europe-strategy-regulation-and-instruments.html.

Dai L., Williams S., Kooroshy J. și Clements L., 2021. ”Do No Significant Harm” and ”Minimum Safeguards” in Practice. Navigating the EU Taxonomy Regulation, https://www.ftserussell.com/research/do-no-significant-harm-and-minimum-safeguards-practice-navigating-eu-taxonomy-regulation.

EC-EUROSTAT, 2008. NACE Rev. 2—Statistical Classification of Economic Activities in the European Community. . Office for Official Publications of the European Communities https://circabc.europa.eu/ui/group/e7dc4447-5475-41f9-b450-ffa39ef46a1a/library/8c8830da-2de4-4aa8-a01d-32f0f308291f?p=1&n=10&sort=modified_DESC.

EC, 2018. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic Și Social European Și Comitetul Regiunilor Plan de Acțiune: Finanțarea Creșterii Durabile

COM/2018/097 final. European Commission. 8.3. 2018 COM, 97, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097

EC, 2019. The European Green Deal COM/2019/640 Final. Brussels, 11 (12), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN.

EC, 2021a. Commission staff working document impact assessment report Accompanying the document Commission Delegated Regulation (EU) .../... supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives. SWD/2021/0152 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0152&from=EN.

EC, 2021b. Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență 2021/C 58/01. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29&qid=1676218985549.

EC, 2021c. Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu (Text cu relevanță pentru SEE). Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj.

EC, 2021d. Regulamentul Delegat (UE) …/… al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu

C/2021/2800 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800.

EC, 2022a. Implementing and delegated acts - Taxonomy Regulation. https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/taxonomy-regulation_en.

EC, 2022b. Platform on Sustainable Finance (2022). Final Report by Subgroup 4: Social Taxonomy. . https://ec.europa.eu/info/files/280222-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy_en.

EC, 2022c. Regulamentul Delegat (UE) 2022/1214 al Comisiei din 9 martie 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2021/2139 în ceea ce privește activitățile economice din anumite sectoare energetice și a Regulamentului delegat (UE) 2021/2178 în ceea ce privește publicarea de informații specifice referitoare la activitățile economice respective (Text cu relevanță pentru SEE). Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1214.

EC: Canfora P., Arranz Padilla M., Polidori O., Pickard Garcia N., Ostojic S. și Dri M., 2022. Development of the EU Sustainable Finance Taxonomy - A framework for defining substantial contribution for environmental objectives 3-6. Publications Office of the European Union.: Luxembourg.

EU, 2014. Text consolidat: Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari (NFRD Directive) (Text cu relevanță pentru SEE). Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, http://data.europa.eu/eli/dir/2014/95/2014-12-05.

EU, 2019. Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (SFRD Disclosure) (Text cu relevanță pentru SEE). Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.

EU, 2020. Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088. Official Journal of the European Communities, 198, 13-43, http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj.

INS-CNPS, 2008. CAEN Revizuit 2 Clasificarea activităților din economia națională. Note explicative. . Ediția a 2-a revăzută edn. © Monitorul Oficial R.A.

Maples.Group-ELS.Europe-FS-UNEP, 2022. Do No Significant Harm handbook.

What, why and how of 'DNSH' across environmental and social sustainability-related factors (https://www.fs-unep-centre.org/wp-content/uploads/2021/11/Do-No-Significant-Harm-Handbook.pdf). https://www.fs-unep-centre.org/wp-content/uploads/2021/11/Do-No-Significant-Harm-Handbook.pdf.

Wanamakeroct C., 2022. The Environmental, Economic, and Social Components of Sustainability. https://soapboxie.com/social-issues/The-Environmental-Economic-and-Social-Components-of-Sustainability (dec.2022).

Descărcări

Publicat

2022-12-31

Cum cităm

Ciornei, I. (2022). Despre Taxonomia UE și principiul DNSH - „Do No Significant Harm”. Bucovina Forestieră, 22(2), 167-195. https://doi.org/10.4316/bf.2022.020

Număr

Secțiune

Comentarii